• Badania diagnostyczne
  • Usuwanie znamion skórnych
  • Usg we Wrocławiu
  • Leczenie żylaków
  • Lekarze
  • Badania laboratoryjne

Regulaminy

 

REGULAMIN 

1/ REZERWOWANIA on-line usług medycznych poprzez stronę goldencare.pl oraz 2/ OPŁACANIA on-line usług medycznych poprzez stronę goldencare.pl, obowiązujący od dnia 16.05.2016 roku. 


I. Znaczenia pojęć w Regulaminie.

1. Medicone, Szczepański i Wspólnicy, Spółka partnerska lekarzy z siedzibą we Wrocławiu, przy. ul. Kukuczki 5/6, prowadząca centra medyczne jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku i z mocy prawa uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów i zarazem administrowania danymi osobowymi, udostępnianymi przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich rezerwacji online oraz opłat online za usługi medyczne, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Użytkownik to:
a/ osoba fizyczna, która ma zamiar skorzystać jako pacjent z usług medycznych świadczonych przez Medicone, i w tym celu dokonująca rezerwacji online usługi medycznej lub/i dokonująca za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności online; albo
b/ osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji usługi medycznej lub/i wnosi za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), jako przedstawiciel ustawowy lub grzecznościowo. 

 

II. Firma Medicone, Szczepański i Wspólnicy, Spółka partnerska lekarzy, zwana dalej Medicone, udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania wstępnych rezerwacji oraz płatności za pośrednictwem systemów online dostępnych na stronie www.goldencare.pl w zakresie niektórych, wybranych przez Medicone usług medycznych, w celu wykonania na rzecz Użytkownika lub osoby przez nią wskazanej usługi medycznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Systemy wstępnej rezerwacji online i płatności online działają niezależnie od siebie. Płatności online są jedną z metod potwierdzania wstępnych rezerwacji usług medycznych, również tych dokonanych inaczej niż przy pomocy systemu rezerwacji online (np. telefonicznie). W placówkach medycznych prowadzonych przez Medicone obowiązuje konieczność potwierdzania dokonanych wstępnych rezerwacji. Po opłaceniu online usługi medycznej rezerwacja wstępna zmienia status na rezerwacja potwierdzona. Płatności online powinny być wykonywane dopiero po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi medycznej.
Poprzez stronę goldencare.pl nie są sprzedawane fizyczne produkty, ani nie jest prowadzona żadna sprzedaż wysyłkowa. 

 

III. Udostępniona Użytkownikowi możliwość elektronicznej rezerwacji usługi medycznej oraz dokonania za nią opłaty za pośrednictwem systemów rezerwacji oraz płatności online stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pojęcia użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w wyżej przywołanej ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im ustawa. 

 

IV. Przy obsłudze rezerwacji usług medycznych online oraz płatności online za usługi medyczne Medicone, w zakresie niezbędnym do dokonywania rejestracji pacjenta oraz realizacji płatności, będzie przetwarzał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika.
Terminy, użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w wyżej przywołanej ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im ustawa. 

 

V. Operatorem systemu rezerwacji on-line jest Creative Minds Group Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem 71-179 Szczecin, ul. Somosierry 16A. Operatorem systemu płatności on-line jest PayU S.A. z siedzibą pod adresem 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182. Opłaty dokonywane są za pośrednictwem serwisu payu.pl zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie www.payu.pl. 

 

VI. W celu zarezerwowania on-line usługi medycznej w Medicone i/lub jej opłacenia za pośrednictwem systemu płatności online Użytkownik obligatoryjnie, świadomie i dobrowolnie podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczy elektronicznej (e-mail), numer PESEL, datę urodzenia, nr telefonu. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z ustawy lub z oświadczenia tej innej osoby upoważnieniem do podania tych danych osobowych dla Medicone w celu określonym w art. II i art VII. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą. 

 

VII. Poza realizacją celu określonego w art. II, Medicone przetwarza dane osobowe, przekazane przy dokonywaniu elektronicznej rezerwacji i płatności online za usługi medyczne także w celu zarządzania nimi, w celu obsługi bieżącej pacjentów, prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych, sprzedaży własnych usług i informowania o nich poprzez dostępne kanały informacyjne, w tym elektroniczne. 

 

VIII. Opłaconą za pośrednictwem serwisu płatności online usługę medyczną można odwołać nie później, niż na 24 godziny przed terminem umówionej jej realizacji. W przypadku usług medycznych wymagających szczególnie dużego nakładu organizacyjnego dla Medicone, tj. zabiegów chirurgicznych, angiologicznych, urologicznych, ortopedycznych, badań endoskopowych, prób wysiłkowych, usługę medyczną można odwołać nie później niż 7 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. 

 

IX. Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty z wyprzedzeniem, określonym w art. VIII, a jednocześnie Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin, Medicone nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty wniesionej przez Użytkownika w związku z zakupem zarezerwowanej usługi medycznej. Zatrzymana kwota stanowi odpłatność za poczynienie przez Medicone przygotowań do należytego wykonania usługi medycznej na rzecz Użytkownika lub wskazanej przez niego osoby oraz za poniesione nakłady organizacyjne, materiałowe i personalne, oraz za gotowość do wykonania takiego świadczenia.

 

X. a/ W przypadku odwołania przez Użytkownika zarezerwowanej i opłaconej poprzez system płatności online usługi medycznej w terminie określonym w art. VIII, Użytkownik ma prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Medicone o zwrot kwoty poniesionej na opłacenie zarezerwowanej usługi. Medicone zwraca Użytkownikowi kwotę wniesioną na opłacenie zarezerwowanej usługi medycznej na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego. Kwota zwrotu pomniejszona zostanie o wysokość prowizji operatora systemu płatności on-line oraz prowizji bankowej za przelew, przy czym pomniejszenie kwoty zwrou nie przekroczy 15zł.

b/ W przypadku odwołania przez Użytkowanika zarezerwowanej i opłaconej poprzez system płatności online usługi medycznej w terminie określonym w art. VIII, Użytkownik może równeż wnioskować do Medicone, w formie opisanej w art. Xa, o ustalenie innego terminu realizacji usługi medycznej, przy czym ustalenie nowego terminu oraz realizacja usługi medycznej nie są obowiązkiem Medicone, a będą mogły być zrealizowane przez Mediocne jedynie uznaniowo. 

 

XI. Medicone zastrzega sobie prawo do odwołania lub niewykonania zarezerwowanej i opłaconej usługi medycznej w sytuacji zadziałania siły wyższej, w tym choroby personelu medycznego wykonującego daną usługę medyczną, awarii sprzętu niezbędnego do wykonania danej usługi medycznej, awarii elektrycznej, awarii związanej z dostarczaniem wody, pożaru. Przy wystąpieniu takiego przypadku Medicone zaproponuje Użytkownikowi realnie szybki, nowy termin wykonania usługi medycznej lub zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego. 

 

XII. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi elektronicznej rezerwacji usług medycznych lub płatności za usługi medyczne z użyciem systemu płatności online powinna zostać przesłana na adres Medicone w formie pisemnej i powinna zawierać: dane Użytkownika umożliwiające z nim kontakt, zastrzeżenia Użytkownika, uzasadnienie reklamacji, żądanie Użytkownika odnośnie sposobu usunięcia naruszenia przez Medicone. 

 

XIII. Medicone udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 

 

XIV. Medicone nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z rezerwacji usług medycznych online lub ich opłacenia poprzez system płatności online. Medicone zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu rezerwacji online oraz systemu płatności online. W sytuacji braku możliwości rezerwacji online usługi lub płatności online za usługę pozostaje możliwość rezerwacji telefonicznej lub osobistej oraz klasycznego sposobu płatności w placówce. 

 

XV. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie www.goldencare.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika. Zmiany w Regulaminie ogłaszane są na wyżej wskazanej stronie internetowej. 

 

XVI. Medicone jest uprawnione do przekazywania danych osobowych Użytkownika lub osoby trzeciej, podanych przy elektronicznej rezerwacji usługi medycznej oraz przy płatności online, innym podmiotom leczniczym, z którymi Medicone współpracuje przy wykonywaniu usług medycznych. 

 

XVII. Medicone zachowuje prawo swobodnego określenia w każdym czasie, w zakresie których usług medycznych możliwe będzie dokonywanie rezerwacji online i płatności online poprzez dostępne systemy na stronie www.goldencare.pl. Aktualny zakres usług medycznych, w zakresie których możliwe jest dokonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępny jest na stronie www.goldencare.pl. Zmiany tego zakresu nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. 

 

XVIII. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

XIX. Rezerwacja usług medycznych lub/i wnoszenie za nie opłaty za pośrednictwem systemów rezerwacji lub/i płatności online na stronie www.goldencare.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

Zawartość serwisu www.goldencare.pl jest chroniona prawem autorskim.