Abonament Jesień Zima 2020-21

ZASADA ABONAMENTU 


Abonament Opieki Internistycznej Jesień Zima 2020/21 realizowany jest w dni robocze. Przeznaczony dla Pacjentów od 18 rż. Obowiązuje w okresie 01.09.2010 r. do 26.02.2021 r. Sprawna organizacja konsultacji internistycznych i telekonsultacji. Pojedyncza niska ryczałtowa opłata z góry.

ZAKRES ABONAMENTU 


Nielimitowane konsultacje u internisty / specjalisty chorób wewnętrznych, badania EKG, procedury pielęgniarskie (np. zastrzyki), 20 podstawowych badań laboratoryjnych, densytometria oraz znaczne zniżki na wiele usług medycznych, w tym konsultacje specjalistyczne taniej o 10%, próba wysiłkowa o 15%, badania USG o 20%, Holter EKG o 25%, Holter ciśnieniowy 30%, badanie TK taniej o 50 zł, badanie MRI taniej o 50 zł.

WYJĄTKOWA CENA


abonamentu na 6 miesięczny okres od 01.09.2020 r. do 26.02.2021 r. dla jednej dorosłej osoby wynosi tylko 300 zł.

PROSTA UMOWA I ZAKUP


zawarta we Wrocławiu pomiędzy:

Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b we Wrocławiu, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament Opieki Internistycznej Jesień Zima 2020/21" (zwany dalej Abonamentem), zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia Abonamentu. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu płatności elektronicznych, który dostępny jest na dedykowanej stronie w portalu goldencare.pl. 
 

§ 1

W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie jej obowiązywania, od 01 września 2020 r do 26 lutego 2020 r. dostęp do nielimitowanych ilościowo konsultacji internistycznych w dni powszednie, w godzinach pracy Centrum Medycznego Golden Care we Wrocławiu. Dokładne terminy i godziny konsultacji uzgadniane będą przez Świadczeniobiorcę i Zleceniobiorcę za pomocą infolinii Centrum Medycznego Golden Care (71 733 66 50 lub 692 44 99 99). Konsultacje stacjonarne przeprowadzane mogą być w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu lub w innej placówce we Wrocławiu wskazanej przez Zleceniobiorcę. Konsultacje udzielane mogą być również na zasadzie telekonsultacji za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Określenie "nielimitowana ilość konsultacji" oznacza ilość konsultacji w przypadku zaistnienia realnej potrzeby konsultacji chorego z lekarzem.

W uzasadnionych stanem epidemiologicznym sytuacjach dostęp do konsultacji stacjonarnych może być wstrzymany, a w takim wypadku kontynuacja świadczenia usług konsultacyjnych może odbywać się za pomocą telekonsultacji. 

W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje również:

a) dostęp do nielimitowanej ilości następujących procedur medycznych w przypadku zaistnienia realnej potrzeby medycznej ocenianej przez lekarza Zleceniobiorcy i wskazywanej przez lekarza na skierowaniu: EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, zastrzyki domięśniowe, pomiary glukozy włośniczkowej;

b) nielimitowane badania laboratoryjne w przypadku zaistnienia realnej potrzeby medycznej ocenianej przez lekarza Zleceniobiorcy i wskazywanej przez lekarza na skierowaniu: morfologia, OB., TSH, AST, ALT, bilirubina całkowita, amylaza, kreatynina, sód, potas, CPK, INR, badanie ogólne moczu.

c) limitowane badania laboratoryjne w przypadku zaistnienia realnej potrzeby medycznej ocenianej przez lekarza Zleceniobiorcy i wskazywanej przez lekarza na skierowaniu, po jednym z każdego z badań w trakcie obowiązywania umowy: cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, RF, WR, posiew moczu.

d) jeden pomiar densytometrii R.E.M.S. szyjek kości udowych;

e/ zniżki na świadczenia oferowane przez Opiekę Medyczną Golden Care liczone od cen w cenniku detalicznym dostępnym w placówkach Zleceniobiorcy na zasadzie taniej o wskazaną wartość: konsultacje specjalistyczne 10%, próba wysiłkowa 15%, badania USG 20%, Holter EKG 25%, Holter ciśnieniowy 30%, badanie TK taniej o 50 zł, badanie MRI taniej o 50 zł.

Wykonanie wymienionych powyżej usług medycznych wykonywane jest na zalecenie i skierowanie od lekarza Zleceniobiorcy w uzasadnionym merytoryczną wiedzą medyczną przypadku.

2. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach pracy placówek lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą. Konsultacje i porady odbywać się będą mogły również za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego. 

3. W celu umówienia konsultacji lekarskiej lub usługi realizowanej w ramach niniejszej Umowy obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99.

 

§ 2

1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres objęty Umową, za dostęp i możliwość wykorzystania usług medycznych, o których mowa w § 1 wynosi 300 zł (słownie: trzysta zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na dedykowanej stronie w portalu www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową.

3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z konsultacji lub procedury medycznej objętej niniejszą Umową w okresie jej obowiązywania lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt każdej z procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, rozliczanych wg aktualnie obowiązującego cennika detalicznego dostępnego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo).

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetyczną, ustalanie ojcostwa), to Świadczeniobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Świadczeniobiorca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.
 

§ 3

1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą, a wniesiona opłata podlega zwrotowi Zleceniodawcy.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od najwcześniej 01 września 2020r. do 26 lutego 2021r.

3. Dostęp do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.
 

§ 4

1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązującej ustawowej możliwości odstąpienia od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 

§ 5

1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.