11 usług dla indywidualnej osoby

WIĘCEJ O PAKIECIE MEDYCZNYM INDYWIDUALNYM


    ZASADA
Płatny z góry pakiet 11 usług medycznych do wykorzystania przez jednego Pacjenta w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy (wniesienia opłaty). Pojedyncza opłata. Bardzo korzystna cena w porównaniu do sumy regularnych cen usług, następnie bez jakichkolwiek dopłat za usługi z pakietu aż do wykorzystania 11 z zakresu. Pakiet nabywany za pomocą strony internetowej skierowany jest do osób dorosłych. 

    ZAKRES
Usługi do wykorzystania w ramach niniejszego pakietu obejmują wszystkie dostępne w momencie zapotrzebowania, a nie tylko wybrane konsultacje lekarskie, kwalifikacje do szczepień, szczepienia przeciw grypie, badania USG, badania RTG, badania kardiologiczne (EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa EKG), spirometria, procedury dermatologiczne (testy płatkowe, dermatoskopia, wymrożenie zmiany skórnej, elektrokoagulacja zmiany skórnej, wyłyżeczkowanie zmiany skórnej), wybrane procedury chirurgiczne i ortopedyczne (usuwanie kleszcza, usuwanie szwów z rany skórnej, zdejmowanie gipsu, punkcja stawu), badania RTG, wybrane procedury urologiczne (uroflowmetria, założenie cewnika moczowego, usunięcie cewnika moczowego). Zakres dostępnych konsultacji sprawdzą Państwo tutaj, a badań USG tutaj. Dodatkowo nielimitowane usługi pielęgniarskie: pomiary ciśnienia, masy ciała i BMI, zastrzyki domięśniowe i podskórne, podanie szczepionki, EKG stacjonarne.  

    CENA
za 11 usług do wykorzystania przez 1 osobę w ciągu 12 miesięcy: 1890 zł

    UMOWA

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:
Medicone Spółka z o. o. spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b we Wrocławiu, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Pakiet 11 Usług medycznych do wykorzystania indywidualnego", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia pakietu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl. 

§ 1
1. W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania umowy razem sumarycznie do wykorzystania 11 usług medycznych, które w momencie zapotrzebowania Świadczeniobiorcy są w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu aktualnie dostępne, a wymienione w kolejnym zdaniu.

Lista usług medycznych do wyboru przez Świadczeniobiorcę: konsultacje lekarskie dostępne w placówkach CM Golden Care we Wrocławiu w momencie wystąpienia zapotrzebowania u Świadczeniobiorcy (weryfikacja dostępności konsultacji lekarskich następuje poprzez kontakt telefoniczny z infolinią CM Golden Care), kwalifikacje do szczepień wykonywanych w CM Golden Care, szczepienie przeciw grypie dla dorosłych, dostępne badania USG, badanie EKG Holter, badanie Holter ciśnieniowy, badanie EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa), spirometria, dermatoskopia, wymrożenie zmiany skórnej, elektrokoagulacja zmiany skórnej, wyłyżeczkowanie zmiany skórnej, usuwanie kleszcza, usuwanie szwów z rany skórnej, zdejmowanie gipsu, punkcja stawu, zdjęcie RTG klatki piersiowej, zdjęcie RTG układu kostnego, uroflowmetria, założenie cewnika moczowego, usunięcie cewnika moczowego. Część z wymienionych powyżej usług, jeśli uzasadnione jest to wiedzą medyczną, wykonywana jest jedynie na zlecenie lekarza (ze skierowaniem). 

Usługi wchodzące w skład niniejszego pakietu, a wykonywane na zlecenie lekarza z CM Golden Care i które są nielimitowane oraz nie zmniejszają sumy dostępnych pozostałych usług wymienionych w poprzednim akapicie to: zastrzyki domięśniowe i podskórne, podanie szczepionki, EKG stacjonarne.

Zakres dostępnych konsultacji lekarskich z poszczególnych specjalizacji medycznych w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zleceniobiorca gwarantuje jednakże stały dostęp, z czasem oczekiwania do 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Świadczeniobiorcę do konsultacji ze specjalistą chorób wewnętrznych, a także z czasem oczekiwania do 7 dni roboczych do konsultacji kardiologicznych, gastrologicznych, neurologicznych, dermatologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych.

2. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach ich pracy lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą, z uwzględnieniem dostępności danej usługi medycznej w momencie zgłoszenia przez Świadczeniobiorcę zapotrzebowania.

3. W celu umówienia konsultacji lekarskiej lub usługi realizowanej w ramach niniejszej umowy obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99.

§ 2 
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość wykorzystania usług medycznych, o których mowa w § 1 wynosi 1890zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową.
3. W przypadku niewykorzystania przez Świadczeniobiorcę przysługującej w okresie obowiązywania Umowy ilości usług lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, rozliczanych wg aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo).
5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy. 
3. Pakiet usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław. 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.
4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY