Regulaminy

   REGULAMIN REZERWOWANIA I OPŁACANIA USŁUG

Regulamin 1/ REZERWOWANIA on-line usług medycznych poprzez stronę goldencare.pl oraz 2/ OPŁACANIA on-line usług medycznych poprzez stronę goldencare.pl, obowiązujący od dnia 01.01.2019 roku. 

I. Znaczenia pojęć w Regulaminie.

1. Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwana dalej Spółką, z siedzibą we Wrocławiu, przy. ul. Kukuczki 5/6, prowadząca placówki medyczne jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku i z mocy prawa uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów i zarazem administrowania danymi osobowymi, udostępnianymi przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich rezerwacji online oraz opłat online za usługi medyczne, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Użytkownik to:
a/ osoba fizyczna, która ma zamiar skorzystać jako pacjent z usług medycznych świadczonych przez Spółkę, i w tym celu dokonująca rezerwacji online usługi medycznej lub/i dokonująca za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności online; albo
b/ osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji usługi medycznej lub/i wnosi za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej (Pacjenta), jako przedstawiciel ustawowy lub grzecznościowo. 

II. Spółka udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania wstępnych rezerwacji oraz płatności za pośrednictwem systemów online dostępnych na stronie www.goldencare.pl w zakresie niektórych, wybranych przez Spółkę usług medycznych, w celu wykonania na rzecz Użytkownika lub osoby przez nią wskazanej usługi medycznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Systemy wstępnej rezerwacji online i płatności online działają niezależnie od siebie. Płatności online są jedną z metod potwierdzania wstępnych rezerwacji usług medycznych, również tych dokonanych inaczej niż przy pomocy systemu rezerwacji online (np. telefonicznie). W placówkach medycznych prowadzonych przez Spółkę obowiązuje konieczność potwierdzania dokonanych wstępnych rezerwacji. Po opłaceniu online usługi medycznej rezerwacja wstępna zmienia status na rezerwacja potwierdzona. Płatności online powinny być wykonywane dopiero po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi medycznej.

Poprzez stronę goldencare.pl nie są sprzedawane fizyczne produkty, ani nie jest prowadzona żadna sprzedaż wysyłkowa. 

III. Udostępniona Użytkownikowi możliwość elektronicznej rezerwacji usługi medycznej oraz dokonania za nią opłaty za pośrednictwem systemów rezerwacji oraz płatności online stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pojęcia użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w wyżej przywołanej ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im ustawa. 

IV. Przy obsłudze rezerwacji usług medycznych online oraz płatności online za usługi medyczne Spółka, w zakresie niezbędnym do dokonywania rejestracji pacjenta oraz realizacji płatności, będzie przetwarzała zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Terminy użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w wyżej przywołanej ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im ustawa. 

V. Operatorem systemu rezerwacji on-line jest Creative Minds Group Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem 71-179 Szczecin, ul. Somosierry 16A. Operatorem systemu płatności on-line jest PayU S.A. z siedzibą pod adresem 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182. Opłaty dokonywane są za pośrednictwem serwisu payu.pl zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie www.payu.pl. 

VI. W celu zarezerwowania on-line usługi medycznej w placówce Spółki i/lub jej opłacenia za pośrednictwem systemu płatności online Użytkownik obligatoryjnie, świadomie i dobrowolnie podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczy elektronicznej (e-mail), numer PESEL, datę urodzenia, nr telefonu. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z ustawy lub z oświadczenia tej innej osoby upoważnieniem do podania tych danych osobowych dla Spółki w celu określonym w art. II i art VII. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą. 

VII. Poza realizacją celu określonego w art. II, Medicone przetwarza dane osobowe, przekazane przy dokonywaniu elektronicznej rezerwacji i płatności online za usługi medyczne także w celu zarządzania nimi, w celu obsługi bieżącej pacjentów, prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych, sprzedaży własnych usług i informowania o nich poprzez dostępne kanały informacyjne, w tym elektroniczne. 

VIII. Opłaconą za pośrednictwem serwisu płatności online usługę medyczną można odwołać nie później, niż na 24 godziny przed terminem umówionej jej realizacji. W przypadku usług medycznych wymagających szczególnie dużego nakładu organizacyjnego dla Spółki, tj. zabiegów chirurgicznych, angiologicznych, urologicznych, ortopedycznych, dermatologicznych, biopsji, badań endoskopowych, prób wysiłkowych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, usługę medyczną można odwołać nie później niż 7 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. 

IX. Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty z wyprzedzeniem, określonym w art. VIII, a jednocześnie Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty wniesionej przez Użytkownika w związku z zakupem zarezerwowanej usługi medycznej. Zatrzymana kwota stanowi odpłatność za poczynienie przez Spółkę przygotowań do należytego wykonania usługi medycznej na rzecz Użytkownika lub wskazanej przez niego osoby oraz za poniesione nakłady organizacyjne, materiałowe i personalne, oraz za gotowość do wykonania takiego świadczenia.

X. a/ W przypadku odwołania przez Użytkownika zarezerwowanej i opłaconej poprzez system płatności online usługi medycznej w terminie określonym w art. VIII, Użytkownik ma prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Spółki o zwrot kwoty poniesionej na opłacenie zarezerwowanej usługi. Spółka zwraca Użytkownikowi kwotę wniesioną na opłacenie zarezerwowanej usługi medycznej na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego. Kwota zwrotu pomniejszona zostanie o wysokość prowizji operatora systemu płatności on-line oraz prowizji bankowej za przelew, przy czym pomniejszenie kwoty zwrou nie przekroczy 15zł.

b/ W przypadku odwołania przez Użytkowanika zarezerwowanej i opłaconej poprzez system płatności online usługi medycznej w terminie określonym w art. VIII, Użytkownik może równeż wnioskować do Spółki, w formie opisanej w art. Xa, o ustalenie innego terminu realizacji usługi medycznej, przy czym ustalenie nowego terminu oraz realizacja usługi medycznej nie są obowiązkiem Spółki, a będą mogły być zrealizowane przez Spółkę jedynie uznaniowo. 

XI. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub niewykonania zarezerwowanej i opłaconej usługi medycznej w sytuacji zadziałania siły wyższej, w tym choroby personelu medycznego wykonującego daną usługę medyczną, awarii sprzętu niezbędnego do wykonania danej usługi medycznej, awarii elektrycznej, awarii związanej z dostarczaniem wody, zalania, pożaru, śnieżycy, gołoledzi, wichury, burzy, zamieszek. Przy wystąpieniu takiego przypadku Spółka zaproponuje Użytkownikowi realnie szybki, nowy termin wykonania usługi medycznej lub zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego. 

XII. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi elektronicznej rezerwacji usług medycznych lub płatności za usługi medyczne z użyciem systemu płatności online powinna zostać przesłana na adres Spółki w formie pisemnej i powinna zawierać: dane Użytkownika umożliwiające z nim kontakt, zastrzeżenia Użytkownika, uzasadnienie reklamacji, żądanie Użytkownika odnośnie sposobu usunięcia naruszenia przez Spółkę. 

XIII. Spółka udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 

XIV. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak możliwości korzystania przez Użytkownika z rezerwacji usług medycznych online lub ich opłacenia poprzez system płatności online. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu rezerwacji online oraz systemu płatności online. W sytuacji braku możliwości rezerwacji online usługi lub płatności online za usługę pozostaje możliwość rezerwacji telefonicznej lub osobistej oraz klasycznego sposobu płatności w placówce. 

XV. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie www.goldencare.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika. Zmiany w Regulaminie ogłaszane są na wyżej wskazanej stronie internetowej. 

XVI. Spółka jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika lub osoby trzeciej, podanych przy elektronicznej rezerwacji usługi medycznej oraz przy płatności online, innym podmiotom leczniczym, z którymi Spółka współpracuje przy wykonywaniu usług medycznych. 

XVII. Spółka zachowuje prawo swobodnego określenia w każdym czasie, w zakresie których usług medycznych możliwe będzie dokonywanie rezerwacji online i płatności online poprzez dostępne systemy na stronie www.goldencare.pl. Aktualny zakres usług medycznych, w zakresie których możliwe jest dokonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępny jest na stronie www.goldencare.pl. Zmiany tego zakresu nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. 

XVIII. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

XIX. Rezerwacja usług medycznych lub/i wnoszenie za nie opłaty za pośrednictwem systemów rezerwacji lub/i płatności online na stronie www.goldencare.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

    REGULAMIN SZKOLEŃ I PŁATNOŚCI W CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ CEDUM 

obowiązujący od 01.09.2020 roku.

§ 1 

I. Centrum Edukacji Medycznej CEDUM jest marką szkoleń zarządzaną przez firmę Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwana dalej Spółką, i która jest organizatorem szkoleń, o których mowa w niniejszym regulaminie.

II. Szkolenia organizowane przez CEDUM przeznaczone są dla kwalifikowanego personelu medycznego lub studentów wydziałów medycznych uczelni wyższych.

III. Terminy szkoleń, ich charakter, zakres, ceny i inne ważne informacje podawane są do publicznej wiadomości na dedykowanej podstronie CEDUM na portalu www.goldencare.pl, w dalszej części nazywanej Strona internetowa CEDUM. 

§ 2 

I. W opisach szkoleń podawanych do publicznej wiadomości na Stronie internetowej CEDUM podawana jest każdorazowo docelowa grupa zawodowa odbiorców szkolenia i tylko osoby z tej grupy zawodowej mogą brać udział w szkoleniu. Przeprowadzenie czynności rezerwacji i opłacenia szkolenia, częściowego lub całkowitego, jest równoznaczne z oświadczeniem przyszłego uczestnika, że kwalifikuje się do grupy docelowej szkolenia.

II. Lekarze biorący udział w szkoleniach zobowiązani są do podania przy rejestracji na szkolenie numeru prawa wykonywania zawodu oraz do posiadania podczas szkolenia dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu lekarza.

III. Regulacja jak w § 2 ust. II nakazująca udokumentowanie prawa wykonywania zawodu dotyczy także innych regulowanych zawodów medycznych, np. pielęgniarki, ratownika medycznego, jeśli dane szkolenie jest adresowane do danej medycznej grupy zawodowej.

IV. Studenci kierunków medycznych podczas szkolenia zobowiązani są do przedstawienia aktualnej legitymacji studenckiej poświadczającej odbywanie studiów na wydziale medycznym.

§ 3 

I. W przypadku, gdy podczas szkoleń odbywają się czynności z pacjentami, należy zawsze zachować szacunek dla pacjentów i nie naruszać przynależnych im praw.

II. Podczas szkoleń lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych nie mogą przynosić ujmy godności zawodu lekarza lub innego zawodu medycznego.

III. W przypadku jaskrawego naruszenia zapisów § 3 ust. I lub ust II uczestnik szkolenia może zostać wydalony ze szkolenia bez zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4

I. Całkowity koszt danego szkolenia podawany jest do publicznej wiadomości na Stronie internetowej goldencare.pl zakładka CEDUM. 

II. Podczas rejestracji na szkolenie może być wymagane wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł). Opłata wpisowa dokonywana jest poprzez system płatności elektronicznej lub tradycyjnym przelewem na konto maksymalnie w ciągu 24 h od momentu rejestracji. Podczas rejestracji a przed dokonaniem opłaty, o której mowa w niniejszym ustępie, niezbędne jest zapoznanie się przez uczestnika z niniejszym regulaminem. Dokonanie opłaty wpisowej, o której mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. Opłata wpisowa nie jest zwrotna (!), a elektroniczny system, za pomocą którego dokonywane są opłaty wpisowe pobiera maksymalnie taką ilość opłat wpisowych, która odpowiada ilości miejsc szkoleniowych podczas danego szkolenia.

IV. W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu niezbędne jest dokonanie wpłaty ceny za szkolenie podanej do publicznej wiadomości na Stronie goldencare.pl zakładka CEDUM lub podanej w indywidualnej wiadomości zwrotnej do osoby rejestrującej się, pomniejszone o opłatę wpisową, w terminie maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

V. Brak wpłaty kwoty, o której mowa w § 4 ust. IV i w terminie, o którym mowa w § 4 ust. IV jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

VI. W przypadku niedokonania pełnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie, o którym mowa wcześniej, a chęci uczestnika do partycypacji w szkoleniu, uczestnik zobowiązany jest o jak najszybszy kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem. W przypadku pozostawania wolnych miejsc na dane szkolenie organizator poinformuje o tym uczestnika i wyznaczy mu ostateczny termin wpłaty, o której mowa w § 4 ust. IV, w celu potwierdzenia przez uczestnika partycypacji w szkoleniu.

VII. Wpłatę, o której mowa w § 4 ust. IV należy dokonać przelewem na konto podane w wiadomości zwrotnej do osoby rejestrującej się. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwę szkolenia oraz termin szkolenia.

VIII. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem uczestnik uzyskuje zwrot 100% wpłaconej kwoty, o której mowa w § 4 ust. IV. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 4 tygodnie, ale nie krótszym niż 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem uczestnik uzyskuje zwrot 50% wpłaconej kwoty, o której mowa w § 4 ust. IV. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 3 tygodnie, wpłacona kwota, o której mowa w § 4 ust. IV nie podlega zwrotowi.

§ 5 

I. Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym potwierdzane jest dla uczestnika przez organizatora poprzez wydanie indywidualnie numerowanego Certyfikatu uczestnictwa.

II. Wydanie przez organizatora Certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym możliwe jest jedynie w przypadku uczestnictwa przez uczestnika w całości szkolenia, co potwierdzane jest przez uczestnika własnoręcznym podpisem na liście obecności.

III. Wydanie przez organizatora Certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu webinarowym możliwe jest po złożeniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o jego obecności on-line podczas szkolenia oraz po złożeniu przez niego egzaminu testowego z zakresu przedstawianego w webinarze materiału w terminie uzgodnionym z CEDUM.