11 usług dla Rodziny

WIĘCEJ O PAKIECIE MEDYCZNYM DLA RODZINY


    ZASADA
Bardzo elastyczny, płatny z góry pakiet 11 usług medycznych do wykorzystania przez Opłacajacego i przez wskazanych członków Rodziny lub wskazane najbliższe Osoby, w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Pojedyncza opłata. Bardzo korzystna cena w porównaniu do sumy regularnych cen usług, następnie bez jakichkolwiek dopłat za usługi z pakietu aż do wykorzystania 11 z zakresu przez wskazane Osoby. Pakiet skierowany do dzieci i dorosłych. Najbardziej elastyczny pakiet dostępny w Golden Care. 

    ZAKRES 
Usługi do wykorzystania w ramach niniejszego pakietu obejmują wszystkie dostępne w momencie zapotrzebowania, a nie tylko wybrane konsultacje lekarskie, kwalifikacje do szczepień, szczepienia przeciw grypie (dorośli), badania USG, badania RTG, badania kardiologiczne u dorosłych (EKG, Holter EKG, próba wysiłkowa EKG), spirometria, gastroskopia (dorośli), procedury dermatologiczne (testy płatkowe, dermatoskopia, wymrożenie zmiany skórnej, elektrokoagulacja zmiany skórnej, wyłyżeczkowanie zmiany skórnej), wybrane procedury chirurgiczne i ortopedyczne (usuwanie kleszcza, usuwanie szwów z rany skórnej, zdejmowanie gipsu, punkcja stawu), wybrane procedury urologiczne (uroflowmetria, założenie cewnika moczowego, usunięcie cewnika moczowego). Zakres dostępnych konsultacji sprawdzą Państwo tutaj, a badań USG tutaj. Dodatkowo nielimitowane usługi pielęgniarskie: pomiary ciśnienia, masy ciała i BMI, zastrzyki domięśniowe i podskórne, podanie szczepionki, EKG stacjonarne.

    CENA
za 11 usług do wykorzystania przez Rodzinę w ciągu 12 miesięcy: 1990 zł.

    UMOWA 

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:
Medicone Spółka z o. o. spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b we Wrocławiu, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Pakiet 11 Usług medycznych dla Rodziny", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie oraz inne najbliższe osoby (proszę wskazać maksymalnie 5 osób w formularzu ePłatności), jako osoby uprawnione, zwane dalej „Świadczeniobiorcami", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy.

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia pakietu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1
1. W ramach Umowy Świadczeniobiorcy otrzymują w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania umowy razem sumarycznie do wykorzystania 11 usług medycznych, które w momencie zapotrzebowania Świadczeniobiorców są w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu aktualnie dostępne, a wymienione w kolejnym zdaniu. 

Lista usług medycznych do wyboru przez Świadczeniobiorców: konsultacje lekarskie dostępne w placówkach CM Golden Care we Wrocławiu w momencie wystąpienia zapotrzebowania u Świadczeniobiorcy (weryfikacja dostępności konsultacji lekarskich następuje poprzez kontakt telefoniczny z infolinią CM Golden Care), kwalifikacje do szczepień wykonywanych w CM Golden Care, szczepienie przeciw grypie dla dorosłych, dostępne badania USG, badanie EKG Holter dla dorosłych, badanie EKG wysiłkowe dla dorosłych (próba wysiłkowa), spirometria, dermatoskopia, wymrożenie zmiany skórnej, elektrokoagulacja zmiany skórnej, wyłyżeczkowanie zmiany skórnej, usuwanie kleszcza, usuwanie szwów z rany skórnej, zdejmowanie gipsu, punkcja stawu, zdjęcie RTG klatki piersiowej, zdjęcie RTG układu kostnego, uroflowmetria, założenie cewnika moczowego u dorosłego, usunięcie cewnika moczowego u dorosłego. Część z wymienionych powyżej usług, jeśli uzasadnione jest to wiedzą medyczną, wykonywana jest jedynie na zlecenie lekarza (ze skierowaniem). 

Usługi wchodzące w skład niniejszego pakietu, a wykonywane na zlecenie lekarza z CM Golden Care i które są nielimitowane oraz nie zmniejszają sumy dostępnych pozostałych usług wymienionych w poprzednim akapicie to: zastrzyki domięśniowe i podskórne, podanie szczepionki, EKG stacjonarne. 

Zakres dostępnych konsultacji lekarskich z poszczególnych specjalizacji medycznych w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zleceniobiorca gwarantuje jednakże stały dostęp, z czasem oczekiwania do 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Świadczeniobiorcę do konsultacji ze specjalistą chorób wewnętrznych, a także z czasem oczekiwania do 7 dni roboczych do konsultacji kardiologicznych (dla dorosłych), gastrologicznych (dla dzieci i dorosłych), neurologicznych (dla dorosłych), dermatologicznych, chirurgicznych (dla dorosłych), ortopedycznych (dla dzieci i dorosłych).

2. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach jego pracy lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą, z uwzględnieniem dostępności danej usługi medycznej w momencie zgłoszenia przez Świadczeniobiorcę zapotrzebowania.

3. W celu umówienia konsultacji lekarskiej lub usługi realizowanej w ramach niniejszej umowy obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99.

§ 2
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość wykorzystania usług medycznych, o których mowa w § 1 wynosi 1990 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową. 

3. W przypadku niewykorzystania przez Świadczeniobiorców przysługującej w okresie obowiązywania Umowy ilości usług lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorców w trakcie obowiązywania Umowy, rozliczanych wg aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo).

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorcy wykorzystywali usługi medyczne z zakresu niniejszej umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT. 

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą. 

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy. 

3. Pakiet usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą choćby jednego ze Świadczeniobiorców, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.  

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY