Laboratorium Badania podstawowe

    ZASADA
Szeroki zakres podstawowych badań laboratoryjnych (najczęściej wykonywanych w praktyce ambulatoryjnej) w rewelacyjnych cenach, tj. 5 zł za każde badanie (za parametr laboratoryjny), po wniesieniu wstępnej opłaty abonamentowej w wysokości jedynie 200 zł. Okres obowiązywania abonamentu to 12 miesięcy. Ilość wykonywanych badań w ramach abonamentu nie jest limitowana. Skierowania lekarskie u dorosłych na pobrania krwi nie są wymagane. Abonament skierowany do dzieci >5 rż oraz dorosłych. 

    ZAKRES 
Badania laboratoryjne do wykorzystania w ramach niniejszego Abonamentu: morfologia, rozmaz, retikulocyty, OB, CRP, CPK, AST, ALT, GGTP, ALP (fosfataza zasadowa), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), bilirubina całkowita, bilirubina pośrednia, bilirubina bezpośrednia, amylaza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, glukoza, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, TG (trójglicerydy), albumina, białko całkowite, sód, potas, chlorki, wapń całkowity, fosforan, magnez, żelazo, TIBC, WR (VDRL), INR, APTT, fibrynogen, odczyn Walera-Rosego, badanie ogólne moczu, amylaza w moczu, dobowa zbiórka moczu na sód, potas, białko całkowite. 

    CENA
za możliwość korzystania z Abonamentu na badania laboratoryjne z podstawowego zakresu 200 zł.

    UMOWA

zawarta we Wrocławiu pomiędzy: 
Medicone Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament na podstawowe badania laboratoryjne z dopłatami 5 zł", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie lub inną osobę (jeśli inną osobę to proszę wskazać ją w formularzu ePłatności: Imię, Nazwisko, PESEL), jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia abonamentu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1
1. W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania Umowy możliwość wykonania nielimitowanej ilości badań laboratoryjnych z płatnościami za każde badanie ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych obowiązujących przy płatnościach za nabywane pojedynczo usługi, w następującym zakresie: morfologia, rozmaz, retikulocyty, OB, CRP, CPK, AST, ALT, GGTP, ALP (fosfataza zasadowa), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), bilirubina całkowita, bilirubina pośrednia, bilirubina bezpośrednia, amylaza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, glukoza, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, TG (trójglicerydy), albumina, białko całkowite, sód, potas, chlorki, wapń całkowity, fosfor, magnez, żelazo, TIBC, WR (VDRL), INR, APTT, fibrynogen, odczyn Walera-Rosego, badanie ogólne moczu, amylaza w moczu, dobowa zbiórka moczu na sód, potas, białko.

Określenie "nielimitowana ilość badań laboratoryjnych" oznacza ilość badań w przypadku zaistnienia realnej potrzeby wykonania badania u pacjenta. 

W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje także możliwosć korzystania z procedury pobrania materiału biologicznego (pobrania krwi i wymazy) w cenie z rabatem w stosunku do regularnej ceny detalicznej tej procedury. 

2. Za każde badanie laboratoryjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 Świadczeniobiorca będzie uiszczał opłatę w wysokości 5 zł (słownie: pięć zł). Za każdą procedurę pobrania materiału biologicznego Świadczeniobiorca będzie uiszczał opłatę w wysokości 5 zł (słownie: pięć zł). 

3. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu  w dniach i w godzinach pracy punktu pobrań materiału biologicznego. W przypadku pobrań materiału biologicznego poza godzinami pracy punktu pobrań niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.  

4. W celu umówienia pobrania materiału biologicznego u dziecka, każdorazowo niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99 lub rejestracja osobista oraz ustalenie terminu pobrania. 

§ 2
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość korzystania z dostepu do usług i na zasadach opisanych w § 1 wynosi 200 zł (słownie: dwieście zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl. 

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat za usługi nie objęte niniejszą Umową, w szczególności za badania laboratoryjne nieobjęte umową, pojemniki na mocz, pojemniki na kał. 
3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z ujętych w Umowie badań laboratoryjnych w okresie obowiązywania Umowy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości. 
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem i rozliczając procedury według aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo ani abonamentowo). 
5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT. 

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą. 

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy.
3. Abonament dostępu do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.
4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY