Abonament na badania USG

    ZASADA
Abonament zalecany do nabycia razem z jednym z bazowych Abonamentów opieki lekarskiej (internistycznej lub specjalistycznej). Badania USG wykonywane w ramach pokonsultacyjnego zlecenia lekarskiego (ze skierowaniem). Rozsądna opłata wstępna raz na 12 miesięcy, a następnie drobne dopłaty do każdego wykonanego badania USG z zakresu abonamentu w wysokości jedynie 100 zł, czyli ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych. Abonament skierowany do dzieci i dorosłych. 

    ZAKRES HIT
Badania do wykorzystania w ramach niniejszego abonamentu obejmują nielimitowane ilościowo badania USG wykonywane na zlecenie lekarza w następujacym zakresie: USG główki niemowlęcia (przezciemiączkowe), USG bioderek niemowląt, USG węzłów chłonnych, USG ślinanek, USG szyi, USG tarczycy, USG krtani, USG tkanki podskórnej, USG płuc, USG serca (u dorosłych), USG jamy brzusznej, USG jelit, USG pachwin, USG układu moczowego, USG moszny, USG powłok jamy brzusznej, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu skokowego, USG struktur stopy, USG tętnic dogłowowych, USG tętnic kończyn górnych, USG tętnic kończyn dolnych, USG żył szyjnych, USG żył kończyn górnych, USG żył kończyn dolnych, USG przepływów nerkowych, USG przepływów wątrobowych, USG przepływów w tętnicach jelit, USG mięśni kończyn dolnych.  

    CENA
za możliwość korzystania z Abonamentu na badania USG przez 12 miesiecy 600 zł

    UMOWA

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:
Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b we Wrocławiu, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament na badania USG z dopłatami", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie lub inną osobę (jeśli inną osobę to proszę wskazać ją w formularzu ePłatności: Imię, Nazwisko, PESEL), jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia abonamentu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1
1. W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania Umowy możliwość korzystania z nielimitowanej ilości badań USG z płatnościami ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych obowiązujących przy płatnościach za nabywane pojedynczo usługi, w następującym zakresie: USG główki niemowlęcia (przezciemiączkowe), USG bioderek niemowląt, USG węzłów chłonnych, USG ślinanek, USG szyi, USG tarczycy, USG krtani, USG tkanki podskórnej, USG płuc, USG serca (u dorosłych), USG jamy brzusznej, USG jelit, USG pachwin, USG układu moczowego, USG moszny, USG powłok jamy brzusznej, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu skokowego, USG struktur stopy, USG tętnic dogłowowych, USG tętnic kończyn górnych, USG tętnic kończyn dolnych, USG żył szyjnych, USG żył kończyn górnych, USG żył kończyn dolnych, USG przepływów nerkowych, USG przepływów wątrobowych, USG przepływów w tętnicach jelit, USG mięśni kończyn dolnych. 

Określenie "nielimitowana ilość badań USG" oznacza ilość badań w przypadku zaistnienia realnej potrzeby wykonania badania u pacjenta. Badania wykonywane są po konsultacji i na zlecenie lekarza z placówki Golden Care (ze skierowaniem) - przed badaniem USG niezbędna jest konsultacja z lekarzem odpowiedniej specjalności. 

2. Za każde badanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Świadczeniobiorca będzie uiszczał opłatę w wysokości 100 zł (słownie: sto zł).

3. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach pracy lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą, z uwzględnieniem dostępności danej usługi medycznej w momencie zgłoszenia przez Świadczeniobiorcę zapotrzebowania.

6. W celu umówienia badania USG z zakesu niniejszej Umowy obowiązuje wcześniejsza konsultacja z lekarzem w placówce Golden Care, a następnie rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99 lub rejestracja osobista.

§ 2
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość korzystania z dostepu do usług i na zasadach opisanych w § 1 wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową.
3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z badań USG w okresie obowiązywania Umowy lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem i rozliczając procedury według aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo ani abonamentowo).

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy.

3. Abonament dostępu do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY