Abonament opieki internistycznej

WIĘCEJ O ABONAMENCIE INTERNISTYCZNYM


    ZASADA
Abonament opieki internistycznej dla Pacjentów od 16 rż. Realizowany w dni robocze. Okres opieki to 12 miesięcy od zawarcia umowy. Pojedyncza opłata z góry w rozsądnej wysokości, a następnie nielimitowane ilościowo konsultacje internistyczne bez dopłat za konsultacje. 

    ZAKRES 
Nielimitowane konsultacje u lekarza internisty / specjalisty chorób wewnętrznych, a także nielimitowane inne wybrane procedury medyczne, takie jak kwalifikacje do szczepień, badania EKG spoczynkowe, spirometria, procedury pielęgniarskie (np. zastrzyki). 

    CENA 
abonamentu na okres 12 miesięcy dla jednej osoby: 600 złOpłata zwraca się już po 3 wizytach.

    UMOWA 

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:
Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b we Wrocławiu, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament opieki internistycznej", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia Abonamentu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1
1. W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie jej 12-miesięcznego obowiązywania dostęp do nielimitowanych ilościowo konsultacji internistycznych w dni powszednie, w godzinach pracy Centrum Medycznego Golden Care we Wrocławiu. Dokładne terminy i godziny konsultacji uzgadniane będą przez Świadczeniobiorcę i Zleceniobiorcę za pomocą infolinii Centrum Medycznego Golden Care. Konsultacje przeprowadzane mogą być w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu lub w innej placówce we Wrocławiu wskazanej przez Zleceniobiorcę. Określenie "nielimitowana ilość konsultacji" oznacza ilość konsultacji w przypadku zaistnienia realnej potrzeby konsultacji chorego z lekarzem.

W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje także dostęp do nielimitowanej ilości następujących procedur medycznych: kwalifikacje do szczepień wykonywanych w Centrum Medycznym Golden Care, badania EKG spoczynkowe, spirometria, procedury pielęgniarskie (zastrzyki domięśniowe i podskórne, opatrunki drobnych ran, pomiary glukozy włośniczkowej, pomiary ciśnienia). 

Część z wymienionych powyżej usług, jeśli uzasadnione jest to wiedzą medyczną, wykonywana jest jedynie na zlecenie lekarza (ze skierowaniem).

2. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach pracy placówek lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą. 

3. W celu umówienia konsultacji lekarskiej lub usługi realizowanej w ramach niniejszej Umowy obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99.

§ 2
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za dostęp i możliwość wykorzystania usług medycznych, o których mowa w § 1 wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową.

3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z konsultacji lub procedury medycznej objętej niniejszą Umową w okresie jej obowiązywania lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt każdej z procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, rozliczanych wg aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo).

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetyczną, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy.

3. Dostęp do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.
4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY