Abonament opieki specjalistycznej

WIĘCEJ O ABONAMENCIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ


    ZASADA
Abonament obejmujący konsultacje lekarskie, specjalistyczne i internistyczne, z których Pacjenci korzystają najczęściej. Rozsądna opłata wstępna raz na 12 miesięcy, a następnie drobne dopłaty do każdej wykorzystanej konsultacji z zakresu abonamentu w wysokości jedynie 100 zł, czyli ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych. W przypadku konsultacji u lekarzy z tytułem dr nauk medycznych, a także konsultacji endokrynologicznych dopłata wynosi 120 zł. Dodatkowo nielimitowane i bez dopłat badania EKG spoczynkowe, spirometria, wybrane procedury pielęgniarskie (np. zastrzyki, pomiary ciśnienia krwi, BMI, glukozy włośniczkowej). 

    ZAKRES
Usługi do wykorzystania w ramach niniejszego abonamentu obejmują nielimitowane konsultacje z dopłatami wg opisanych zasad do lekarzy następujących specjalizacji: choroby wewnętrzne (internista), pediatra, laryngolog, dermatolog, endokrynolog, neurolog, kardiolog, gastrolog, chirurg, ortopeda, urolog, diabetolog, alergolog, pulmonolog.

    CENA
za możliwość korzystania z Abonamentu opieki specjalistycznej z dopłatami przez okres 12 miesięcy: 600 złOpłata zwraca się już po 4 wizytach. 

    UMOWA 

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:
Medicone Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament opieki specjalistycznej z dopłatami", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie lub inną osobę (jeśli inną osobę to proszę wskazać ją w formularzu ePłatności: Imię, Nazwisko, PESEL), jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia abonamentu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1
1. W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania Umowy możliwość korzystania z nielimitowanej ilości konsultacji z płatnościami ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych obowiązujących przy płatnościach za nabywane pojedynczo usługi, w następującym zakresie specjalności lekarskich: choroby wewnętrzne (internista), pediatra, laryngolog, dermatolog, endokrynolog, neurolog, kardiolog (dorośli), gastrolog, chirurg, ortopeda, urolog, diabetolog, alergolog, pulmonolog. Na indywidualne zapytanie Świadczeniobiorcy i indywidualną zgodę Zleceniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, jej zakres może być czasowo poszerzony o inne wąskie i standardowo nie ujęte w niniejszej Umowie specjalizacje lekarskie. Określenie "nielimitowana ilość konsultacji" oznacza ilość konsultacji w przypadku zaistnienia realnej potrzeby konsultacji chorego z lekarzem. 

W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje także dostęp do nielimitowanej ilości następujących procedur medycznych wykonywanych na zlecenie lekarza, za które nie obowiązują żadne dopłaty: kwalifikacje do szczepień wykonywanych w Centrum Medycznym Golden Care, badania EKG spoczynkowe, spirometria, procedury pielęgniarskie (zastrzyki domięśniowe i podskórne, pomiary glukozy włośniczkowej, pomiary ciśnienia).

2. Za każdą konsultację, o której mowa w § 1 ust. 1 Świadczeniobiorca będzie uiszczał opłatę w wysokości 100 zł (słownie: sto zł), a w przypadku konsultacji u specjalistów z tytułem doktora nauk medycznych lub w przypadku konsultacji endokrynologicznych opłatę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia zł).  

3. Zakres dostępnych konsultacji lekarskich z poszczególnych specjalizacji medycznych w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zleceniobiorca gwarantuje jednakże stały dostęp, z czasem oczekiwania do 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Świadczeniobiorcę do konsultacji ze specjalistą chorób wewnętrznych, do 7 dni roboczych do konsultacji kardiologicznych (dla dorosłych), gastrologicznych, dermatologicznych, ortopedycznych. 

4. Biorąc pod uwagę nakładanie się zakresów działań poszczególnych specjalizacji medycznych, dopuszcza się konsultacje przez lekarza innej, aniżeli zgłaszanej przez Świadczeniobiorcę specjalizacji lekarskiej, w uzasadnionym medycznie zakresie.

5. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach jego pracy lub w innych placówkach medycznych kooperujących ze Zleceniobiorcą, z uwzględnieniem dostępności danej usługi medycznej w momencie zgłoszenia przez Świadczeniobiorcę zapotrzebowania.

6. W celu umówienia konsultacji lekarskiej lub usługi realizowanej w ramach niniejszej umowy obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99.

§ 2
1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość korzystania z dostepu do usług i na zasadach opisanych w § 1 wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl.

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat do usług nie objętych niniejszą Umową.

3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z konsultacji lekarskich w okresie obowiązywania Umowy lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie podlega zwrotowi w części ani w całości. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem i rozliczając procedury według aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo ani abonamentowo). 

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.

§ 3
1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy.

3. Abonament dostępu do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4
1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5
1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl.

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY