Laboratorium Badania specjalistyczne

    ZASADA

Szeroki zakres specjalistycznych badań laboratoryjnych w rewelacyjnych cenach, po wniesieniu wstępnej opłaty abonamentowej w wysokości jedynie 200 zł. Okres obowiązywania abonamentu, a przez to możliwości korzystania z cen z rabatmi to aż 18 miesięcy. Ilość wykonywanych badań w ramach abonamentu nie jest limitowana. Skierowania lekarskie u dorosłych na pobrania krwi nie są wymagane. Abonament skierowany do dzieci >5 rż oraz dorosłych. 

    ZAKRES

Badania laboratoryjne do wykorzystania w ramach niniejszego Abonamentu podane poniżej; podane ceny obowiązują za pojedyncze badanie (parametr): 

1/ Hormony w cenie 10 zł: TSH, fT4, fT3, T4, T3, FSH, LH, progesteron, estradiol, prolaktyna;

2/ Hormony i pokrewne w cenie 15 zł: anty-TPO, anty-TG, PTH (parathormon), kortyzol, testosteron, hemoglobina glikowana HbA1c beta-HCG total; 

3/ Hormony i badania pokrewne w cenie 25 zł: ACTH, GH (hormon wzrostu), SHBG, 17-hydroksyprogesteron, insulina; 

4/ Witaminy w cenie 15 zł za badanie: witamina B-12, kwas foliowy; 

5/ Markery onkologiczne w cenie 20 zł za badanie: PSA wolny, PSA całkowity, AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3; 

6/ Infekcje w cenie 17 zł za badanie: HIV Combo, HAV-IgM (WZW A), HbS-Ag (WZW B), p/ciała anty-HbS (WZW B), anty-HCV (WZW C), borelia-IgM, borelia-IgG, różyczka-IgM, różyczka-IgG, cytomegalia-IgM, cytomegalia-IgG; 

7/ Infekcje w cenie 30 zł za badanie: mononukleoza-IgM, mononukleoza-IgG, chlamydia-IgM, chlamydia-IgG, mycoplasma pneumoniae-IgM, mycoplasma pneumoniae-IgG; 

8/ Immunologia w cenie 10 zł za badanie: IgG, IgM, IgA, IgE całkowite; 

9/ Panele alergenów IgE w cenie 125 zł za panel: wziewny, pokarmowy, mieszany; 

10/ Pojedyncze alergeny IgE w cenie 25 zł za alergen: lista kilkudziesieciu alergenów dostępna w CM Golden Care; 

11/ Badania bakteriologiczne w cenie 20 zł za badanie: antybiogram, posiew z nosa, ucha, gardła, migdałków, plwociny, moczu, Rzeżączka posiew; 

12/ Autoprzeciwciała w cenie 35 zł za badanie: p/ciała ANA badanie przesiewowe (ANA screen), p/ciała antycytrulinowe (aCCP), p/ciała antykardiolipinowe IgA, p/ciała antykardiolipinowe IgM, p/ciała antykardiolipinowe IgG, p/ciała cANCA, p/ciała pANCA, p/ciała endomysialne IgA, p/ciała endomysialne IgG, p/ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA), p/ciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA), p/ciała przeciw gliadynie IgG, p/ciała przeciw gliadynie IgA, p/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), p/ciała mitochondrialne (AMA), p/ciała JO-1, p/ciała ENA U1-RNP, p/ciała SS-A/RO 

13/ Inne badania w cenie 15 zł za badanie: lipaza, proteinogram (elektroforeza białek surowicy), czynnik reumatoidalny ilościowo, ferrytyna, wapń zjonizowany, mikroalbuminuria w moczu, krew utajona w kale;

14 / Wymazy genetyczne (PCR) w cenie 120 zł za zestaw: wymaz z dróg oddechowych na Chlamydia + Mycoplasma pneumoniae, wymaz z cewki moczowej mężczyzn na Chlamydia trachomatis + Mycoplasma sp. + Ureaplasma.  

    CENA 

za korzystanie z Abonamentu na badania laboratoryjne z zakresu specjalistycznego 200 zł.

    UMOWA 

zawarta we Wrocławiu pomiędzy:

Medicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741823, NIP 8992723414, REGON 021639800, z siedzibą przy Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a Osobą pełnoletnią dokonującą opłaty (ePłatności) za opisany dalej "Abonament na specjalistyczne badania laboratoryjne z dopłatami", zameldowaną pod adresem (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), PESEL (prosimy wpisać w formularzu ePłatności i potwierdzić dowodem osobistym przy pierwszej wizycie w przychodni), adres e-mail (prosimy wpisać w formularzu ePłatności), zwaną dalej „Zleceniodawcą”, która wskazuje siebie lub inną osobę (jeśli inną osobę to proszę wskazać ją w formularzu ePłatności: Imię, Nazwisko, PESEL), jako osobę uprawnioną, zwaną dalej „Świadczeniobiorcą", do korzystania ze świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy. 

Data zawarcia Umowy to data przesłania przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listem poleconym, potwierdzenia dokonania zamówienia abonamentu medycznego. Potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych po wniesieniu przez Zleceniobiorcę obowiązującej opłaty przy pomocy systemu ePłatności, który dostępny jest na stronie www.goldencare.pl.

§ 1

1. W ramach Umowy Świadczeniobiorca otrzymuje w trakcie 12-miesięcznego obowiązywania Umowy możliwość wykonania nielimitowanej ilości badań laboratoryjnych z płatnościami za każde badanie ze znacznym rabatem w stosunku do regularnych cen detalicznych obowiązujących przy płatnościach za nabywane pojedynczo usługi, w następującym zakresie i w następujących cenach:

a/ Hormony w cenie 10 zł za każde z wykonanych badań: TSH, fT4, fT3, T4, T3, FSH, LH, progesteron, estradiol, prolaktyna;

b/ Hormony i pokrewne w cenie 15 zł za każde z wykonanych badań: anty-TPO, anty-TG, PTH (parathormon), kortyzol, testosteron, hemoglobina glikowana HbA1c beta-HCG total;

c/ Hormony i badania pokrewne w cenie 25 zł za każde z badań: ACTH, GH (hormon wzrostu), SHBG, 17-hydroksyprogesteron, insulina;

d/ Witaminy w cenie 15 zł za każde z wykonanych badań: witamina B-12, kwas foliowy;

e/ Markery onkologiczne w cenie 20 zł za każde z wykonanych badań: PSA wolny, PSA całkowity, AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3;

f/ Infekcje w cenie 17 zł za każde z wykonanych badań: HIV Combo, HAV-IgM (WZW A), HbS-Ag (WZW B), p/ciała anty-HbS (WZW B), anty-HCV (WZW C), borelia-IgM, borelia-IgG, różyczka-IgM, różyczka-IgG, cytomegalia-IgM, cytomegalia-IgG;

g/ Infekcje w cenie 30 zł za każde z wykonanych badań: Mononukleoza-IgM, Mononukleoza-IgG, Chlamydia-IgM, Chlamydia-IgG, Mycoplasma pneumoniae-IgM, Mycoplasma pneumoniae-IgG;

h/ Immunologia w cenie 10 zł za każde z wykonanych badań: IgG, IgM, IgA, IgE całkowite;

i/ Panele alergenów IgE w cenie 125 zł za każdy z wykonanych paneli: wziewny, pokarmowy, mieszany;

j/ Pojedyncze alergeny IgE w cenie 25 zł za każdy wykonany alergen: lista kilkudziesieciu alergenów dostępna w CM Golden Care;

k/ Badania bakteriologiczne w cenie 20 zł za każde z wykonanych badań: antybiogram, posiew z nosa, ucha, gardła, migdałków, plwociny, moczu, Rzeżączka posiew;

12/ Autoprzeciwciała w cenie 35 zł za każde z wykonanych badań: p/ciała ANA badanie przesiewowe (ANA screen), p/ciała antycytrulinowe (aCCP), p/ciała antykardiolipinowe IgA, p/ciała antykardiolipinowe IgM, p/ciała antykardiolipinowe IgG, p/ciała cANCA, p/ciała pANCA, p/ciała endomysialne IgA, p/ciała endomysialne IgG, p/ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA), p/ciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA), p/ciała przeciw gliadynie IgG, p/ciała przeciw gliadynie IgA, p/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), p/ciała mitochondrialne (AMA), p/ciała JO-1, p/ciała ENA U1-RNP, p/ciała SS-A/RO; 

13/ Inne badania w cenie 15 zł za każde z wykonanych badań: lipaza, proteinogram (elektroforeza białek surowicy), czynnik reumatoidalny ilościowo, ferrytyna, wapń zjonizowany, mikroalbuminuria w moczu, krew utajona w kale;

14 / Wymazy genetyczne (PCR) w cenie 120 zł za każdy wykonany zestaw: Wymaz z dróg oddechowych na Chlamydia + Mycoplasma pneumpniae, Wymaz z cewki moczowej mężczyzn na Chlamydia trachomatis + Mycoplasma sp. + Ureaplasma.   

Określenie "nielimitowana ilość badań laboratoryjnych" oznacza ilość badań w przypadku zaistnienia realnej potrzeby wykonania badania u pacjenta. 

W ramach umowy Świadczeniobiorca otrzymuje także możliwosć korzystania z procedury pobrania materiału biologicznego (pobrania krwi i wymazy) w cenie z rabatem w stosunku do regularnej ceny detalicznej tej procedury, tj. w cenie 5 zł.

2. Usługi medyczne, o których mowa wcześniej, przeprowadzane będą w placówkach Opieka Medyczna Golden Care we Wrocławiu w dniach i w godzinach pracy punktu pobrań materiału biologicznego. W przypadku pobrań materiału biologicznego poza godzinami pracy punktu pobrań niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. 

4. W celu umówienia pobrania materiału biologicznego u dziecka, każdorazowo niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 71 733 66 50 lub 692 44 99 99 lub rejestracja osobista oraz ustalenie terminu pobrania. 

§ 2

1. Strony uzgadniają, że opłata ryczałtowa za okres 12 miesięcy liczony od momentu zawarcia Umowy, za możliwość korzystania z dostepu do usług i na zasadach opisanych w § 1 wynosi 200 zł (słownie: dwieście zł) i płatna jest za pomocą systemu opłat elektronicznych (ePłatności) na niniejszej stronie internetowej www.goldencare.pl. 

2. Opłata ryczałtowa nie obejmuje ewentualnych dopłat za usługi nie objętych niniejszą Umową, w szczególności za badania laboratoryjne nieobjętych umową, pojemniki na mocz, pojemniki na kał.

3. W przypadku nieskorzystania przez Świadczeniobiorcę z ujętych w Umowie badań laboratoryjnych w okresie obowiązywania Umowy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę bez ważnego powodu, opłata, o której mowa w §2 ust. 1, nie ulega zwrotowi w części ani w całości.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę z ważnych powodów, zwrotowi podlega opłata pomniejszona o koszt procedur medycznych wykonanych dla Świadczeniobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem i rozliczając procedury według aktualnie obowiązującego cennika detalicznego w Centrum Medycznym Golden Care za procedury nabywane pojedynczo (nie pakietowo ani abonamentowo).

5. W przypadku, gdyby Świadczeniobiorca wykorzystywał usługi medyczne z zakresu niniejszej Umowy do czynności, co do których istnieje obowiązek prawny doliczenia stawki VAT (np. usługi związane z medycyną estetycznej, ustalanie ojcostwa), to Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia doliczonej, aktualnie obowiązującej stawki VAT.

§ 3

1. Umowa wchodzi w życie w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zawarcia Umowy, które to potwierdzenie nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dokonania przez Zleceniodawcę opłaty, o której mowa w § 2. Potwierdzenie wysłane może być Zleceniodawcy na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub pocztą listem poleconym. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie potwierdzi zawarcia Umowy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty, Umowę uznaje się za niezawartą.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy.

3. Abonament dostępu do usług medycznych w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiony po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie z §2.

§ 4

1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, lub w ciągu aktualnie obowiązujacej ustawowej możliwości odstąpywania od umów zawieranych na odległość, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go listem poleconym na adres: Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub niezawarcia Umowy, Zleceniodawca otrzyma zwrot Opłaty na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku rozpoczęcia wykonywania Świadczeń zdrowotnych na rzecz i za zgodą Świadczeniobiorcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 5

1. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Golden Care, Bulwar Dedala 9b, 54-130 Wrocław lub poprzez adres e-mail rezerwacja@goldencare.pl. 

2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    OPŁATA I ZAWARCIE UMOWY